Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Leiderschip: Mw. E. (Eva) Beerends handelend onder de naam ‘Leiderschip’, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 30284727, alsmede alle eventuele rechtsopvolgers onder algemene titel van Beerends.- Voorwaarden: de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Leiderschip.

  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Leiderschip een Overeenkomst sluit dan wel over het sluiten daarvan in onderhandeling treedt.
  • Diensten: alle diensten die door Leiderschip geleverd worden, alsmede zaken die vervaardigd zijn ter ondersteuning en / of illustratie van te leveren of geleverde Diensten.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leiderschip en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
  • Opdracht: het verrichten van Diensten waartoe Leiderschip zich jegens Opdrachtgever in een Overeenkomst of in welke vorm dan ook, heeft verplicht.
  • Coaching traject: door Leiderschip aan Opdrachtgever voorgestelde traject voor een bedrijf, afdeling of individu.
  • Offerte: ieder aanbod van Leiderschip aan een (potentiele) Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan.
  • Schriftelijk: per reguliere post of via digitale correspondentie (email).
  • Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leiderschip geen invloed kan uitoefenen, waardoor Leiderschip niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 
Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Leiderschip, alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Leiderschip gesloten en / of te sluiten Overeenkomsten.
 2. Afwijkende bedingen en / of algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Leiderschip schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de specifieke Overeenkomst of Opdracht waarvoor zij zijn aanvaard. In alle andere gevallen worden voorwaarden van Opdrachtgever, hoegenaamd ook, afgewezen en deze zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Leiderschip en Opdrachtgever of derden.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leiderschip, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 
Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Leiderschip zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leiderschip raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bedragen in Offertes zijn altijd exclusief BTW.
 3. Offertes zijn inclusief alle werkzaamheden en voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijke ‘out of pocket’-kosten zijdens Leiderschip, met uitzondering van reis- / presentatiekosten en kosten van door Leiderschip in het kader van de Opdracht in te schakelen derden, tenzij anders vermeld.
 4. Bij samengestelde Offertes bestaat geen enkele verplichting voor Leiderschip om gedeelten van de Offerte uit te voeren voor de genoemde prijs, als niet de hele Offerte is geaccepteerd.

 
Artikel 4. Uitvoering van Opdracht

 1. Offertes van Leiderschip zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Leiderschip raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bedragen in Offertes zijn altijd exclusief BTW.
 3. Offertes zijn inclusief alle werkzaamheden en voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijke ‘out of pocket’-kosten zijdens Leiderschip, met uitzondering van reis- / presentatiekosten en kosten van door Leiderschip in het kader van de Opdracht in te schakelen derden, tenzij anders vermeld.
 4. Bij samengestelde Offertes bestaat geen enkele verplichting voor Leiderschip om gedeelten van de Offerte uit te voeren voor de genoemde prijs, als niet de hele Offerte is geaccepteerd.

  
Artikel 5. Contractduur/termijnen

 1. Termijnen in Offertes en / of Overeenkomsten zijn nimmer fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk vooraf expliciet met Leiderschip is overeengekomen.
 2. Overschrijding van enige termijn door Leiderschip geeft Opdrachtgever nimmer het recht een Overeenkomst te beëindigen en / of betaling van facturen van Leiderschip op te schorten.

 
Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen bij een Overeenkomst dienen alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens en overige informatie die zij in het kader van uitvoering van een Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben gekregen geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk indien de andere partij dit heeft medegedeeld of de ontvanger dit wist of behoorde te weten.

 
Artikel 7. Intellectueel eigendom/gebruik

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Leiderschip ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Leiderschip houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
 2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

  
Artikel 8. Tekortkomingen

 1. Opdrachtgever dient Leiderschip bij een gegronde reclamatie alsnog in de gelegenheid te stellen de Opdracht correct uit te voeren, tenzij dit aantoonbaar geen doel meer dient.

 
Artikel 9. Honorarium

 1. Leiderschip en Opdrachtgever kunnen voor uitvoering van een Opdracht ofwel een vast honorarium overeenkomen (fixed fee), ofwel een honorarium op basis van werkelijk bestede uren (open begroting).
 2. Bij Opdrachten op basis van een open begroting zal het honorarium worden berekend aan de hand van de werkelijk bestede uren, tegen het gebruikelijke uurtarief van Leiderschip over de periode waarin de Opdracht is of wordt uitgevoerd, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 3. Bedragen in Offertes en kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij Opdrachten op basis van een open begroting met een looptijd langer dan één kalendermaand factureert Leiderschip per fase of tijdseenheid, naar de keuze van Leiderschip.
 5. In geval van een Overeenkomst op basis van fixed fee wordt bij opdrachtbevestiging 50% van die fixed fee gefactureerd. De resterende 50% en de overige kosten (onderzoek, extra uren, etc.) worden na voltooiing van de Opdracht gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Voor reis- en presentatiekosten die betrekking hebben op presentaties binnen Nederland wordt een bedrag van € 250,- exclusief BTW per uur per medewerker van Leiderschip of door Leiderschip ingeschakelde derde gerekend. Voor presentaties buiten Nederland worden alle reis- en verblijfkosten van medewerkers van Leiderschip en / of door Leiderschip ingeschakelde derden gerekend, alsmede een fee ad € 1.500,- exclusief BTW per persoon per dag.
 7. Het staat Leiderschip vrij om kosten voor door haar in te schakelen derden op voorschotbasis bij Opdrachtgever in rekening te brengen, direct door te belasten of periodiek met het eigen honorarium te factureren.
 8. Indien een fixed fee of uurtarief is overeengekomen is Leiderschip niettemin gerechtigd tot verhoging van de fixed fee of het uurtarief, indien Leiderschip kan aantonen dat zich tussen het moment van Offerte en uitvoering van de Opdracht significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, aldus dat maximaal de significante prijswijziging wordt doorbelast aan Opdrachtgever.

  
Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Leiderschip aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van deze 14 dagen raakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever aan Leiderschip een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Alle redelijke kosten die Leiderschip maakt ter verkrijging van correcte nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. In de nakomende gevallen zijn alle vorderingen van Leiderschip op Opdrachtgever direct:
  • Opdrachtgever geeft Leiderschip grond te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Leiderschip niet zal kunnen nakomen.
  • Opdrachtgever raakt in staat van faillissement, surseance van betaling, verzoekt toelating tot de wettelijke schuldsanering of verliest anderszins het beheer over zijn vermogen.
  • Opdrachtgever is voornemens zijn onderneming te liquideren.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan,  ongeacht of Opdrachtgever vermeldt dat een betaling strekt tot al dan niet gedeeltelijke voldoening van enige latere factuur van Leiderschip.

Artikel 11. Verplaatsingen/annuleringen door Leiderschip

 1. Leiderschip is gerechtigd zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek te verplaatsen. Dit kan betrekking hebben op een andere locatie, datum en/of ander tijdstip, in welk geval Opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van het aan Leiderschip betaalde honorarium voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken).
 2. Het staat Leiderschip vrij zonder opgave van reden een opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek te annuleren. In welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van het aan Leiderschip betaalde honorarium voor de geannuleerde opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). 

Artikel 12. Annuleringen door Opdrachtgever

 1. Herroepingsrecht Overeenkomst op afstand
  Opdrachtgever kan zich gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand beroepen op het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 
 2. Annuleren trainingen
  Trainingen kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In dat geval geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Leiderschip gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
  A. Annulering < drie maanden voor aanvang: € 155,- administratie-/ annuleringskosten; 
  B.  Annulering < zes weken voor aanvang: 50% van honorarium;
  C.  Annulering < drie weken voor aanvang: 100% van honorarium.
 3. Indien een deelnemer (of diens vervanger) zonder annulering niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2, waarna 100% van de prijs in rekening wordt gebracht.
 4. Een deelnemer kan een niet gevolgde trainingsdag niet inhalen of verschuiven;
 5. Niet-deelnemen aan een activiteit op de datum waarop men is ingedeeld wordt aangemerkt als annulering.
 6. Annuleren coaching
  Coachingsgesprekken kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering is (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) Leiderschip gerechtigd de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen:
  A. Annulering binnen één maand voor aanvang voor het betreffende coachingsgesprek: € 250,- administratie-/ annuleringskosten; 
  B. Annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 50% van honorarium.
  C. Annulering binnen 1 werkdag (24 uur) voor aanvang van het betreffende coachingsgesprek: 100% van honorarium.

Artikel 13. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever

In geval aansprakelijkheid van Leiderschip mocht komen vast te staan, is Leiderschip slechts gehouden de directe schade te

 1. Indien Opdrachtgever na aanvang van het overeengekomen traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door Opdrachtgever aan Leiderschip betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 2. Indien Opdrachtgever na aanvang van het overeengekomen traject de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Leiderschip op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. In geval aansprakelijkheid van Leiderschip mocht komen vast te staan, is Leiderschip slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
 2. Leiderschip is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Leiderschip gesloten overeenkomst, is Leiderschip daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 3. Leiderschip is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Leiderschip bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
 4. De omvang van de aansprakelijkheid van Leiderschip voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Leiderschip door de verzekeraar van Leiderschip.
 5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
 6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leiderschip of diens onderaannemers.

Artikel 15. Overmacht

 1. Leiderschip kan niet gehouden worden haar verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst na te komen, indien Overmacht dit belet, ongeacht of de Overmacht is ingetreden nadat Leiderschip had behoren te presteren.
 2. Tijdens Overmacht worden de verplichtingen van Leiderschip opgeschort. Indien de situatie van Overmacht langer dan 2 maanden duurt zijn zowel Opdrachtgever als Leiderschip bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Leiderschip nimmer tot enige vergoeding aan Opdrachtgever gehouden.
 3. In geval van intreden van Overmacht is Leiderschip gerechtigd aan Opdrachtgever dat gedeelte van de Opdracht te factureren dat reeds voorafgaand aan de periode van Overmacht was uitgevoerd of alsnog tijdens de periode van Overmacht kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient het verschuldigde alsdan aan Leiderschip te voldoen als betrof het een separate afgeronde Opdracht.

  
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op Overeenkomsten tussen Leiderschip en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen tussen Leiderschip en Opdrachtgever met betrekking tot of die voortvloeien uit een Overeenkomst of Opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter binnen wiens werkgebied Leiderschip laatstelijk haar vestigingsplaats heeft.